25% KEDVEZMÉNY + INGYENES SZÁLLÍTÁS 15 EZER FT FELETT 

A kosaram

Úgy tűnik, hogy a kosarad üres! Biztos ezt akarod? :)

FOLYTATOM A VÁSÁRLÁST

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A PR-ego Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 1/a B. lház. 6. em. 106.; cégjegyzékszám: 01-09-983928; e-mail cím: info@herra.hu; telefonszám: + 36 (1) 793-5929;PR-ego Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre történő feliratkozás érdekében a www.herra.hu honlapon megadott személyes adatait.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a PR-ego Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 1/a B. lház. 6. em. 106.; cégjegyzékszám: 01-09-983928) jogosult.

A PR-ego Kft.-nél a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a marketing és értékesítési osztályon dolgozó munkatársak, a PR-ego Kft. vezetősége. A PR-ego Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A PR-ego Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli, a hírlevél küldéséhez a neve és e-mail címe megadása szükséges.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a személyes adatai megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre, és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a PR-ego Kft.-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a PR-ego Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a PR-ego Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a PR-ego Kft. az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a PR-ego Kft. jogszerűen járt el.

Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: Shopify Inc. 150 Elgin Street, Suite 800 Ottawa, ON K2P 1L4 Canada https://www.shopify.com info@shopify.com az online hírlevélküldő rendszert üzemeltető szolgáltató: Mailchimp (512 Means Street NW, Suite 404 Atlanta, GA 30318 United States) info@mailchimp.com képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a PR-ego Kft. további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

A PR-ego Kft. az Ön által hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A PR-ego Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a PR-ego Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

A PR-ego Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a PR-ego Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, illetve adathordozhatósághoz való jog.

Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a PR-ego Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a PR-ego Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a PR-ego Kft. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A PR-ego Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti a PR-ego Kft.-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Kérése esetén a PR-ego Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a hírlevélküldés esetén a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai törlése útján történik.

A PR-ego Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a PR-ego Kft. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a PR-ego Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A PR-ego Kft. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a PR-ego Kft. átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A PR-ego Kft. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a PR-ego Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a PR-ego Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A PR-ego Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a PR-ego Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén felveheti a kapcsolatot a PR-ego Kft.-vel a info@herra.hu e-mail címen vagy a + 36 (1) 793-5929 telefonszámon; panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy bírósághoz fordulhat.